0

CHẠY CHƯƠNG TRÌNH DEBUG C++ TRÊN CODEBLOCK 17.12 /20.03

B1. Tạo Project: File >> New >> Project…

B2. Chọn mục Console application >> Go

B3. Chn C++ >> Next>


B4. Nhập Project title (ví dụ: Demo), chọn nơi lưu Project và chọn >> Next>

B5. Để mặc định chọn >> Finish

B6. Mở file main.cpp và viết hoặc dán Code cần debug

B7. Mở cửa sổ Watches để nhập các biến cần kiểm tra dữ liệu

B8. Đt con tr ti dòng lnh mun thc hiện

  • F4: Thực hiện chương trình đến vị trí con trỏ đang đứng
  • F7: Thực hiện lệnh kế tiếp, bỏ qua các câu lệnh trong chương trình con (nếu có)
  • Shift F7: Thực hiện câu lệnh kế tiếp, kể cả các câu lệnh trong chương trình con (nếu có)

>> Theo dõi giá trị các biến tại cửa sổ “Watches

*** XỬ LÝ LỖI KHÔNG DEBUG ĐƯỢC TRÊN CODEBLOCK 17.12 ***

B1. Vào Settings >> Debugger…

B2. Chọn đến file gdb32.exe >> C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\bin\gdb32.exe

** Trường hợp không dịch và chạy chương trình được thì cần kiểm tra

B1. Settings >> Compiler…

B2. Chọn Tab Toolchain executables >> Auto-detect >> Ok

Chúc thành công!

Đào Đình Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *