0

[CMD] Bài 2: Phép gán giá trị

1. Sử dụng lệnh: SET

Cú pháp:

* Lưu ý:

  • Để hiển thị giá trị biến đặt tên biến giữa cặp dấu % (vd: %n%)
  • Gán giá trị biến cho biểu thức số học cần thêm tham số /A
  • Xâu kí tự có thể là xâu rỗng

2. Một số phép toán cơ bản dùng cho biểu thức số học (SET /A…)

Toán tửLệnhGiá trị/kết quả
+set _n1=1 set /a _n1=_n1+7_n1=8
+=set _n1=1 set /a _n1+=7_n1=8
  
-=  
*  
*=  
/  
/=  
%%  
%%=  
!  

Đào Đình Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *