0

(VBA)- Bài 1. CHUẨN BỊ LẬP TRÌNH VBA (EXCEL)

1. Kích hoạt Menu để lập trình VBA (Excel 2010 trở lên)
B1. File → Options

B2. Nháy chọn Customize Ribbon

B3. Nháy chọn Developer

B4. Kiểm tra trên Menu của hệ thống đã có thêm menu DEVELOPER

2. Tạo và thực hiện 1 Macro
   – Tạo tự động 1 Macro.
   – Tự tạo 1 hàm.
   – Gắn macro cho 1 đối tượng để kích hoạt.

—————————————————————-

1. Macro tự tạoSub Macro_vd()
Rows(“4:4”).Select ‘Chon hang 4   
Selection.Insert Shift:=xlDown,
CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove ‘ Chen vao 1 hang truoc hang 4, hang 4 bi day xuong…   
Columns(“C:C”).Select ‘ Chon cot C    Range(“C3”).Activate   
Selection.Insert Shift:=xlToRight,
CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove ‘ Chen vao 1 cot truoc cot C, cot C bi day sang phai…
Columns(“C:C”).Select ‘ Chon cot C 
Selection.Delete Shift:=xlToLeft ‘Xoa cot C, cac cot sau cot C don ve ben trai…   
Rows(“4:4”).Select ‘ Chon hang 4
Selection.Delete Shift:=xlUp ‘Xoa hang hang 4, cac hang duoi tu don len tren…
End Sub
2. Hàm HellovbaFunction hellovba(dc As Range) As String
hellovba = “Hello ” & dc.Value & “!”
End Function
3. Hàm tong_teoFunction tong_teo(vdc As Range) As Long
Dim s As Long    s = 0
For Each c In vdc
s = s + c.Value
Next c
tong_teo = s ‘Tra ve gia tri cho ten ham
End Function
4. Gắn macroSub SmileyFace1_Click()
For Each c In Range(“C5:F5”) 
MsgBox “Xin chao ” & c.Value
Next c
End Sub

—————————————————————-

Đào Đình Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *