0

[VBA] Tách mỗi trang văn bản thành 1 file riêng biệt

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' Dao Dinh Ngoc - THPT Nguyen Binh Khiem, Chu Se, Gia Lai   '
' Update 28/6/2020                       '
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Option Explicit
Dim rCopy As Range
Dim rCurrent As Range
Dim f_name As String
Dim i As Integer
Dim iStart As Integer
Dim iEnd As Integer
Dim np As Integer
Function DirExists(file_test As String)
 Dim fs
 Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 DirExists = fs.folderexists(file_test)
End Function
'Đặt lề trên, dưới, trái phải 1 cm
Sub Fix_Le(fx As String)
  With ActiveDocument.PageSetup
    .TopMargin = CentimetersToPoints(1)
    .BottomMargin = CentimetersToPoints(1)
    .LeftMargin = CentimetersToPoints(1)
    .RightMargin = CentimetersToPoints(1)
  End With
End Sub
'
Sub mrDao_split_page(control As IRibbonControl)
Dim idx As Long
  Application.ScreenUpdating = False
  Set rCurrent = Selection.Range
  np = ActiveDocument.Range.Information(wdNumberOfPagesInDocument) 'Lấy số trang của văn bản
  f_name = ActiveDocument.Path & "\MrDao_Kq" 'Đường dẫn thưc mục lưu kết quả tách
  
  If DirExists(f_name) = False Then
    MkDir (f_name) ' Tạo thư mục lưu kết quả
  End If
   
  For idx = 1 To np
    Set rCopy = ActiveDocument.GoTo(What:=wdGoToPage, _
    Which:=wdGoToAbsolute, Count:=idx)
     Selection.GoTo What:=wdGoToPage, Which:=wdGoToAbsolute, _
     Count:=idx
    rCopy.End = Selection.Bookmarks("\Page").Range.End
    If rCopy <> "" Then
     ' Sao chép từng trang
      rCopy.Copy
      Documents.Add 'Tạo 1 văn bản mới
      ' Dán dữ liệu giữ nguyên định dạng
      ActiveDocument.Range.PasteAndFormat (wdFormatOriginalFormatting)
      Fix_Le (ActiveDocument) 'Fix lề mỗi file 1cm
      ' Lưu tên file vào thư mục
      ActiveDocument.SaveAs2 FileName:=f_name & "\file_" & Str(idx) & ".docx"
      ActiveDocument.Close
     End If
     rCurrent.Select
  Next idx
  Application.Assistant.DoAlert "Thông báo", ChrW(272) & "ã th" & ChrW(7921) & "c hi" & ChrW( _
    7879) & "n xong!", 0, 4, 0, 0, 0
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Đào Đình Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *